Skip to content

Obchodní podmínky

Registrací na internetové stránce audiolibrix.com (dále jen „ Internetová stránka“) nebo v mobilní aplikaci Audiolibrix, uzavírá registrovaný se společností Audiolibrix s.r.o. (dále jen „ Společnost“) smlouvu, v níž souhlasí s Obchodními podmínkami , Uživatelskou licencí a Zásadami ochrany osobních údajů .

Registrace

 • Registrace nastává vyplněním registračního formuláře s povinnými údaji (uživatelské jméno, heslo a registrační e-mailová adresa) a následným vložením potvrzovacího kódu zaslaného na registrační e-mailovou adresu. Potvrzením registrace je v systému Společnosti (dále jen „ Systém“) vytvořen uživatelský účet, který umožňuje nakupovat produkty, zaplatit je a stáhnout. Tím se registrovaný stává uživatelem Systému (dále jen „ Uživatel“).
 • Registrovaný je oprávněn vytvořit nejvýše jeden vlastní uživatelský účet. Společnost si vyhrazuje právo zrušit každý další vlastní uživatelský účet jednoho registrovaného.
 • Registrací Uživatel prohlašuje, že údaje uvedené v registračním formuláři jsou pravdivé, a uděluje souhlas s Obchodními podmínkami a se zpracováním osobních údajů pro marketingové, administrativní a statistické účely Společnosti v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů a se Zásadami ochrany osobních údajů.
 • Při registraci je možné zvolit, zda chce Uživatel od Společnosti dostávat pravidelný informační e-mail s novinkami, soutěžemi, slevami nebo jinými marketingovými aktivitami. Rozhodnutí lze kdykoli změnit v uživatelském profilu (dále jen „Profil“), který je Uživateli přístupný po přihlášení do Systému.
 • Přístup do Systému je umožněn vložením registrační e-mailové adresy a hesla, zadaných při registraci. Heslo je možné kdykoliv změnit v Profilu. Uživatel sám odpovídá za ochranu svého hesla před vyzrazením a za následky s ním související při případném zneužití.
 • Společnost si vyhrazuje právo požádat Uživatele o změnu hesla v případě zjištění jeho nedostatečné bezpečnosti, nebo při podezření ze zneužití účtu neautorizovanou třetí stranou.
 • Uživatel může smlouvu kdykoli ukončit, ale bez možnosti vrácení už poskytnutých Služeb nebo Produktů s výjimkou případů uvedených v reklamačních podmínkách Společnosti.

Služby a Produkty

 • Uživatel může prostřednictvím Systému zakoupit Produkty ve formě zvukových souborů. Uživatel může zakoupené Produkty kdykoliv stáhnout a uložit je na jakékoli paměťové médium, mobilní zařízení nebo počítač a používat je v souladu s Uživatelskou licencí.
 • Služby Společnosti jsou provozovány společností Audiolibrix s.r.o. která se sídlem na adrese Makovského 1334/26, 163 00 Praha 6, Česká republika.
 • Uživatel bere na vědomí, že fotografie u Produktů v Systému Společnosti jsou pouze ilustrativní a nevypovídají o skutečném Produktu.
 • Uživatel bere na vědomí, že Produkt je nehmotný, digitální výrobek.
 • Uživatel bere na vědomí, že Produkt nemusí být doslovným převedením literárního textu do zvukové podoby. Za odlišnosti proti literárnímu textu, z něhož Produkt vychází, neodpovídá Společnost.

Objednávky a nákup

 • Uživatel objednává Produkty přes Systém Společnosti (dále jen „Systém“). Po přijetí objednávky je Uživatel přesměrován na platební rozhraní, kde vybere jednu z nabízených platebních metod a potvrdí platbu.
 • Při bezhotovostní platbě bankovním převodem je Uživatel povinen uvést variabilní symbol určený Společností.
 • Pokud některý ze způsobů platby obsahuje informaci o nákladech na provedení takové platby, je Uživatel povinen nést náklady na provedení takové platby, které jsou uvedeny u dané platby v Profilu Uživatele.
 • Objednané Produkty se stávají pro Uživatele disponibilními po úspěšném dokončení platební transakce, která je oznámena Systému provozovatelem platebního rozhraní. Až do kladného potvrzení platby nemá Uživatel právo ke stažení Produktů ze Systému Společnosti.
 • Daňový doklad za zakoupené Produkty je Uživateli přístupný v jeho Profilu v elektronické podobě.

Ceny

 • Všechny ceny uvedené v Systému Společnosti jsou včetně DPH.
 • Vlivem technické chyby v Systému Společnosti může dojít k zobrazení kupní ceny u Produktů, jejíž výše hrubě neodpovídá obvyklé ceně za takový Produkt na trhu. V takovém případě Společnost nemá povinnost dodat daný Produkt za zobrazenou kupní cenu, kontaktuje Uživatele a sdělí mu skutečnou kupní cenu daného Produktu a Uživatel má právo se rozhodnout, zda Produkt za skutečnou kupní cenu přijme nebo ne.
 • Součástí kupní ceny za Produkty nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením kupní ceny za Produkty. Takové náklady jsou výhradně náklady Uživatele.
 • Provozovatel má právo poskytnout Uživateli slevu z ceny Produktu. Slevy z ceny Produktu nelze vzájemně kombinovat, pokud není uvedeno výslovně jinak.

Zakoupené Produkty a Obsah

 • Zakoupením Produktu nabývá Uživatel disponibilní právo k Produktům a je povinen používat je v souladu s Uživatelskou licencí.
 • Všechny zakoupené Produkty jsou v okamžiku prodeje označeny unikátním podpisem tak, aby byly kdykoli přiřaditelné k Uživateli. Uživatel souhlasí s takovým označením a je si vědom implikace takového označení. Zároveň souhlasí, že nebude provádět žádné modifikace nebo pokusy odstranit z Produktu označení. Zjištění takového počínání povede k okamžitému zrušení smlouvy.
 • Uživatel nesmí kopírovat, reprodukovat, distribuovat nebo zpřístupňovat Produkt třetím stranám. Uživatel taktéž nesmí modifikovat nebo používat Produkt způsobem, který je neslučitelný s rozsahem poskytnutých práv. V případě zjištění porušení těchto práv bude Společnost nucena vypovědět s okamžitou platností smlouvu s Uživatelem a vůči Uživateli dál postupovat všemi zákonem danými prostředky.
 • Veškerý obsah Systému Společnosti (dále jen „Obsah“) je chráněn mezinárodním licenčním a autorským právem a právy o ochraně značky. Majitelem práv je Společnost a licenčníci, tj. třetí strany poskytující Produkty, k nimž vlastní licence.
 • Veškerý uživatelsky přidaný Obsah do Systému Společnosti (např. recenze, komentáře, hodnocení) se stává Obsahem Společnosti. Společnost má právo takový Obsah jako celek či jeho část neuveřejnit nebo zcela odmítnout. Společnost si také vyhrazuje právo na posuzování vhodnosti a relevance uživatelsky přidaného Obsahu pro účely fungování Systému jako i pro její Uživatele.

Odpovědnost

 • Společnost není odpovědná za náhodné, nepřímé nebo konsekventní škody způsobené výpadkem, přerušením nebo nemožností použití Služeb vůči Uživatelům nebo třetím stranám.
 • Společnost není odpovědná za jakékoli škody způsobené na internetových stránkách, jež mohou být dostupné přes Internetovou stránku Společnosti, nebo naopak mohou vést Uživatele linkem na Internetovou stránky Společnosti. Jiné stránky než Internetová stránka Společnosti nejsou pod správou a vlivem Společnosti, a proto nemá Společnost žádnou kontrolu nad jejich obsahem nebo provozem. Společnost také nepřejímá odpovědnost za obsah a použití internetových stránek, které mohou směřovat na Internetovou stránku Společnosti,
 • Společnost není odpovědná za škody způsobené Uživatelům nebo třetím stranám v případě výpadku nebo přerušení poskytovaných Služeb.
 • Společnost si vyhrazuje právo Službu bez předchozího upozornění Uživatelům dočasně omezit nebo úplně znepřístupnit z důvodu údržby, opravy nebo modernizace.
 • Společnost neodpovídá za poruchy způsobené Uživatelům třetími stranami, například poskytovateli internetových a telekomunikačních služeb nebo elektřiny. Do této kategorie spadají také poruchy způsobené chybnou konfigurací na straně Uživatele, počítačovými viry nebo omezeními, na něž Společnost nemá žádný vliv.
 • Společnost není odpovědná za škody způsobené zneužitím osobních údajů Uživatele, pokud k jejich ztrátě nebo úniku došlo na straně Uživatele.

Podpora

 • Společnost se snaží odpovědět na jakýkoliv dotaz zaslaný Uživatelem na e-mailovou adresu support@audiolibrix.com v pracovní dny do 24 hodin od jeho zaslání. Členům KLUBu Audiolibrix je elektronická podpora poskytována 7 dní v týdnu.
 • Společnost poskytuje technickou podporu jen svým Uživatelům. Z tohoto důvodu je žádoucí, aby každý Uživatel zasílal zprávy ze své registrační e-mailové adresy.
 • Společnost si rezervuje právo odmítnout podporu v případě zjištění, že Uživatel zneužívá nebo jakkoli poškozuje Systém Společnosti. V tom případě si Společnost rezervuje právo zrušit účet takového Uživatele.

Ukončení smlouvy

 • Uživatel může ukončit smluvní vztah se Společností zasláním žádosti o zrušení smlouvy na e-mailovou adresu support@audiolibrix.com . Společnost následně přistoupí ke zrušení poskytovaných Služeb s okamžitou platností bez možnosti zpětné refundace. Zrušením Služeb zaniká Uživateli možnost přístupu do Systému, tedy i přístupu k Profilu se všemi jeho možnostmi včetně možnosti stažení zakoupených Produktů.
 • Společnost může přistoupit k vypovězení smlouvy s Uživatelem v případě nedodržování Obchodních podmínek nebo v případě zjištění, že se Uživatel pokouší získat přístup k Produktům a Službám Společnosti nedovoleným nebo nezákonným způsobem.
 • V případě zjištění, že se Uživatel pokouší používat nebo používá Služby v rozporu s Podmínkami, si Společnost vyhrazuje právo na zablokování účtu Uživatele až do doby vyjasnění podstaty problému. Společnost si vyhrazuje právo na zrušení účtu Uživatele v případě nespolupráce ze strany Uživatele při vyšetřování takového problému. Důsledkem ukončení smlouvy je zrušení účtu Uživatele, tedy přístupu Uživatele do Systému.
 • Společnost si vyhrazuje právo nepovolit znovuzaložení nového účtu Uživateli, kterému byl účet v minulosti zrušen.
 • Společnost si vyhrazuje právo zrušit účet Uživatele v případě zjištění, že Uživatel poskytl podvodné údaje o své totožnosti. V takovém případě ztrácí Uživatel jakákoli práva k zakoupeným Produktům.

Reklamace, výměny a refundace

 • Vzhledem k tomu, že Produkt je nehmotný, digitální výrobek, nemůže Společnost refundovat platbu na základě nespokojenosti s jeho obsahem nebo provedením. Ke každému Produktu poskytuje Společnost popis a ukázku v maximální možné míře. Jakékoliv doplnění těchto informací může Uživatel vyžádat před uskutečněním platby prostřednictvím dotazu zaslaného na e-mailovou adresu support@audiolibrix.com .
 • Všechny platební transakce jsou konečné a Společnost neposkytuje výměnu Produktu. Uživatel je odpovědný za uznání těchto podmínek před uskutečněním platby za Produkt.
 • V případě jakékoli reklamace nebo nespokojenosti s Produkty musí Uživatel kontaktovat Společnost elektronicky na e-mailové adrese support@audiolibrix.com . Společnost reklamaci posoudí v co nejkratším možném termínu, nejpozději do 14 dnů od jejího obdržení.
 • Společnost využívá možnosti mimosoudního vyřizování stížností Uživatelů. V případě stížnosti se Uživatel může bezplatně obrátit na příslušného pracovníka Společnosti prostřednictvím e-mailové adresy ivan@audiolibrix.com . Lze se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

Závěrečná ustanovení

 • Společnost si vyhrazuje právo na změnu Obchodních podmínek bez předchozího upozornění. Nové Obchodní podmínky vstupují v platnost svým zveřejněním na Internetové stránce Společnosti. Uživatel je odpovědný za kontrolu Obchodních podmínek a za ujištění se o jejich stálé akceptaci.
 • Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
 • Případné spory mezi Společností a Uživatelem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Uživatel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete na stránkách ČOI. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Společnost doporučuje Uživateli nejdříve využít Kontakt na Společnost pro vyřešení nastalé situace.
 • Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
 • Tyto Obchodní podmínky se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

Tyto Obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 22. 4. 2020.